Fostimonkit

Fostimonkit Tương tác

urofollitropin

Nhà sản xuất:

Ibsa Institut Biochimique SA.

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Không có nghiên cứu ở người về thuốc/tương tác thuốc được thực hiện cho Fostimonkit. Mặc dù không có kinh nghiệm lâm sàng, nhưng khi dùng đồng thời Fostimonkit và clomiphen citrat có thể làm tăng đáp ứng nang trứng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in