Fostimonkit

Fostimonkit Quá liều

urofollitropin

Nhà sản xuất:

Ibsa Institut Biochimique SA.

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có dữ liệu về độc tính cấp của FSH ở người, nhưng các thử nghiệm trên thú cho thấy độc tính cấp khi dùng các gonadotrophin chiết xuất từ nước tiểu là rất thấp. Liều FSH quá cao có thể gây quá kích buồng trứng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in