Fostimonkit

Fostimonkit Tác dụng không mong muốn

urofollitropin

Nhà sản xuất:

Ibsa Institut Biochimique SA.

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Tác dụng không mong muốn toàn thân và thường gặp đã được báo cáo trong các nghiên cứu lâm sàng khi dùng Fostimonkit được liệt kê trong bảng dưới đây. Phần lớn các tác dụng không mong muốn này từ nhẹ đến vừa.
Với mỗi hệ cơ quan, những tác dụng không mong muốn được xếp theo mức độ thường gặp.
Những phản ứng thường gặp nhất với quy ước như sau: rất thường gặp (≥ 1/10), thường gặp  (≥ 1/100 đến ≤ 1/10), ít gặp (≥ 1/1.000 đến  ≤ 1/100), hiếm gặp (≥ 1/10.000 đến  ≤  1/1.000), rất hiếm gặp (≤ 1/10.000), không biết (không đánh giá được từ những dữ liệu thu được).
Trong mỗi nhóm mức độ, các phản ứng không mong muốn được trình bày theo thứ tự mức độ nghiêm trọng giảm dần.
Những tác dụng không mong muốn khác có thể xuất hiện cùng với việc dùng các gonadotrophin như FSH.

Image from Drug Label Content

Hiếm gặp phản ứng tại chỗ tại nơi tiêm (đau, đỏ và tụ máu).
Hiếm gặp huyết khối tắc mạch ở động mạch khi dùng các menotrophin người/hCG.
Tỷ lệ sảy thai với việc điều trị bằng gonadotrophin cũng tương đương như ở phụ nữ mắc các bệnh khác về sinh sản. Có tăng nhẹ nguy cơ thai ngoài tử cung và đa thai.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in