Fovepta

Fovepta Chống chỉ định

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
* Nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
* Nhạy cảm với globulin miễn dịch của người.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in