Fovepta

Fovepta Tương kỵ

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không được trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.
Không có chế phẩm nào được thêm vào dung dịch Fovepta do bất kỳ thay đổi nào về nồng độ điện giải hay pH có thể gây kết tủa hay làm biến chất protein.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in