Fovepta

Fovepta Dược lực học

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Fovepta từ từ hấp thu vào tuần hoàn người nhận và đạt tối đa chậm sau 2-7 ngày.
Fovepta có thời gian bán hủy khoảng 3-4 tuần. Thời gian bán hủy này thay đổi ở từng người bệnh.
IgG và phức hợp IgG bị phá vỡ trong hệ lưới nội mô.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in