Fovepta

Fovepta An toàn tiền lâm sàng

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
Globulin miễn dịch là thành phần bình thường trong cơ thể người nên thử nghiệm độc tính của dị loài là không liên quan.
Trong thử nghiệm tính dung nạp tại chỗ trên thỏ, không có bằng chứng về kích ứng do Fovepta.
Không có thử nghiệm không lâm sàng nào khác được tiến hành.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in