Fovepta

Fovepta Tác dụng không mong muốn

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Fovepta đã được nghiên cứu trong một thử nghiệm lâm sàng với 34 trẻ sơ sinh. Không có dữ liệu về tỉ lệ tác dụng không mong muốn từ nghiên cứu lâm sàng này, tuy nhiên, các tác dụng không mong muốn sau đây được biết liên quan với globulin miễn dịch viêm gan B:

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in