Fovepta

Fovepta Thận trọng

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng
* Sản phẩm cần chuyển tới nhiệt độ phòng trước khi sử dụng (xấp xỉ 23°C-27°C).
* Dung dịch vẩn đục hoặc kết tủa không được sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in