Fovepta

Fovepta Bảo quản

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
* Lưu trữ và vận chuyển nhiệt độ lạnh (2°C-8°C).
* Không để đông đá.
* Bảo quản sản phẩm trong bao bì kín để tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in