Fucidin H

Fucidin H Tương tác

hydrocortisone + fusidic acid

Nhà sản xuất:

LEO
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Không có báo cáo về các nghiên cứu tương tác. Tương tác với các thuốc toàn thân là rất ít.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in