Fucidin H

Fucidin H Chỉ định/Công dụng

hydrocortisone + fusidic acid

Nhà sản xuất:

LEO
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Thuốc kem Fucidin H được chỉ định trong điều trị viêm da ở người lớn và trẻ em, bao gồm viêm da dị ứng và viêm da tiếp xúc, có nhiễm khuẩn nghi ngờ hoặc xác định nhạy cảm với axít fusidic.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in