Fucidin H

Fucidin H Trình bày

hydrocortisone + fusidic acid

Nhà sản xuất:

LEO
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Kem dùng ngoài da: hộp 1 tube 15g.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in