Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Tương tác

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Một nghiên cứu tương tác lâm sàng với midazolam (cơ chất của CYP3A4) đã chứng minh rằng fulvestrant không ức chế CYP3A4. Các nghiên cứu tương tác thuốc lâm sàng với rifampicin (chất cảm ứng CYP3A4) và ketoconazol (chất ức chế CYP3A4) không ghi nhận sự thay đổi đáng kể về độ thanh thải của fulvestrant.
Do đó, không cần hiệu chỉnh liều trên các bệnh nhân sử dụng fulvestrant đồng thời với các chất ức chế hoặc cảm ứng CYP3A4.
Do chưa có các nghiên cứu về tính tương hợp, không được trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in