Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Quá liều

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Có các báo cáo riêng lẻ về quá liều fulvestrant ở người. Các nghiên cứu trên động vật không ghi nhận bất kì phản ứng nào ngoài các phản ứng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tác dụng kháng estrogen khi dùng fulvestrant liều cao. Nếu xuất hiện quá liều, khuyến cáo điều trị triệu chứng hỗ trợ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in