Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Trình bày/Đóng gói

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch tiêm: hộp 2 bơm tiêm đóng sẵn x 5 mL (kèm 2 kim tiêm vô trùng).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in