Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Bảo quản

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 8oC. Giữ bơm tiêm đóng sẵn thuốc trong bao bì gốc để tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in