Furazolidone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Cholera, Giardiasis
Adult: 100 mg 4 times daily. Usual duration: 2-5 days, up to 7 days in some patients or 10 days for giardiasis.
Child: 1.25 mg/kg 4 times daily, usually given for 2-5 days or up to 10 days for giardiasis.
Cách dùng
Should be taken with food. Avoid food & beverage containing tyramine or tryptophan, eg, alcohol, beer (including alcohol-free beer), cheese, yoghurt.
Chống chỉ định
Hypersensitivity, infants <1 mth. Alcohol.
Thận trọng
Pregnancy, lactation, G6PD deficiency.
Tác dụng không mong muốn
Hypersensitivity, hypoglycaemia, orthostatic hypotension, dizziness, drowsiness, headache, malaise, nausea, vomiting, rash, fever, arthralgia, brown urine, haemolytic anaemia.
Potentially Fatal: Agranulocytosis. Hypertensive crisis with MAOIs.
Tương tác
Disulfiram-like reaction with alcohol. Potential hypertensive crisis with sympathomimetics, tyramine-containing foods, levodopa.
Potentially Fatal: Potentiation of MAOIs. Toxic psychosis with amitriptyline.
Tương tác với thức ăn
Reaction with foods rich in tyramine.
Tác dụng
Description: Furazolidone has a broad antibacterial spectrum which is active against susceptible organisms including E. coli, staphylococci, Giardia sp. and against salmonella, shigella, proteus, and V. cholerae. Its bactericidal action is by interfering with bacterial enzyme systems.
Pharmacokinetics:
Absorption: Poor (oral).
Excretion: Urine (as active drug and metabolites).
Phân loại MIMS
Các loại kháng sinh khác / Thuốc khác trị bệnh do động vật nguyên sinh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Furazolidone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Furopine suspension
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in