Gallopamil


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Angina pectoris, Cardiac arrhythmias, Hypertension
Adult: 25-50 mg every 6-12 hr. Max: 200 mg daily.
Chống chỉ định
CV shock, complicated acute MI; severe conduction disorders, sick sinus syndrome. Severe renal and hepatic insufficiency. Atrial fibrillation/flutter and simultaneous preexcitation syndrome e.g. Wolff-Parkinson-White syndrome.
Thận trọng
1st degree AV block, bradycardia <50 beats/min, hypotension <90 mmHg systolic pressure, heart failure (previous compensation with cardiac glycosides/diuretics required). May impair ability to drive or operate machinery. Pregnancy (especially 1st trimester), lactation.
Tác dụng không mong muốn
Rarely, nausea or vertigo, headache, hypotension, dizziness, flushing, bradycardiac arrhythmias, CHF, AV block. Very rarely, allergic skin reactions; reversible increase in transaminases and/or alkaline phosphatase, constipation; ankle oedema; gingival hyperplasia.
Tương tác
CV effects enhanced by β-blockers, antiarrhythmics and other drugs with cardiodepressive effects on AV conduction. May intensify BP lowering effect of other antihypertensives. Simultaneous admin of IV β-blockers should be avoided. Digoxin, quinidine, carbamazepine, cimetidine, ranitidine, prazocin, midazolam, lithium, rifampicin, theophylline, phenytoin and phenobarbital may affect the plasma levels of gallopamil, May increase plasma conc of atenolol, metoprolol, propranolol.
Tác dụng
Description: Gallopamil is a calcium-channel blocker with antiarrhythmic activity.
Phân loại MIMS
Thuốc tim
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Gallopamil từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in