Gardasil

Gardasil Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần của vắc-xin. Không được sử dụng các liều GARDASIL tiếp theo nếu gặp các triệu chứng mẫn cảm sau khi tiêm 1 liều GARDASIL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in