Gardasil

Gardasil Dược động học

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Không yêu cầu đánh giá các nghiên cứu dược động học đối với vắc-xin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in