Gardasil

Gardasil Bảo quản

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
* Bảo quản lạnh ở 2-8°C (36-46°F). Không được đông lạnh. Tránh ánh sáng.
* Nên sử dụng GARDASIL càng sớm càng tốt sau khi lấy khỏi tủ lạnh. Có thể lấy GARDASIL khỏi tủ lạnh (để nhiệt độ bằng hoặc dưới 25°C) trong khoảng thời gian không qua 72 giờ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in