Gazyva

Gazyva Chống chỉ định

obinutuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Chống chỉ định dùng GAZYVA cho các bệnh nhân đã biết quá mẫn (qua trung gian IgE) với obinutuzumab hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in