Gazyva

Gazyva Tương tác

obinutuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Chưa có các nghiên cứu chính thức về tương tác thuốc được thực hiện. Tuy nhiên, các nghiên cứu phân nhóm nhỏ, hạn chế về tương tác thuốc đã được thực hiện giữa GAZYVA với bendamustine, CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone), FC (fludarabine, cyclophosphamide) và chlorambucil. Việc dùng đồng thời với GAZYVA không gây ảnh hưởng đến dược động học của bendamustine, FC hay từng loại thuốc trong CHOP. Thêm vào đó, không có ảnh hưởng rõ ràng của bendamustine, FC, chlorambucil hoặc CHOP lên dược động học của GAZYVA. Không loại trừ nguy cơ tương tác khi sử dụng đồng thời với các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in