Gazyva

Gazyva Trình bày/Đóng gói

obinutuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Chất cô đặc pha dung dịch truyền: lọ 1000 mg/40 mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in