Giotrif

Giotrif Thành phần

afatinib

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Afatinib (dạng bazơ tự do) 50 mg, 40 mg, 30 mg, 20 mg tương ứng với afatinib dimaleat 73,9 mg, 59,12 mg, 44,34 mg, hoặc 29,56 mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in