Giotrif

Giotrif Bảo quản

afatinib

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản không quá 30°C.
Bảo quản trong bao bì gốc để tránh ẩm và ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in