Glimepiride STELLA

Glimepiride STELLA Mô tả

glimepiride

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Glimepiride STELLA 2mg: Viên nén dài màu xanh, hai mặt khum, hai cạnh có khắc vạch, một mặt khắc “2”, một mặt trơn. Viên có thể bẻ đôi.
Glimepiride STELLA 4mg: Viên nén dài màu xanh, hai mặt bằng, hai cạnh và hai mặt có khắc vạch, một mặt khắc “4”. Viên có thể bẻ đôi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in