Glirit 500/5

Glirit 500/5 Trình bày/Đóng gói

glibenclamide + metformin

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao phim: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in