Glirit 500/5

Glirit 500/5 Bảo quản

glibenclamide + metformin

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30oC, tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in