Glirit 500/5

Glirit 500/5 Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

glibenclamide + metformin

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Thuốc chống chỉ định trên các đối tượng này.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in