Glotadol

Glotadol Mô tả

paracetamol

Nhà sản xuất:

Glomed

Nhà tiếp thị:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén bao phim dài, màu trắng, một mặt có khắc chữ GLM, một mặt có khắc số 650.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in