Glycine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Irrigation
Irrigant during transurethral prostatic or bladder surgery
Adult: As sterile solutions of glycine 1.5% in water.
Chống chỉ định
Anuric patients.
Thận trọng
Hepatic impairment as any absorption and consequent metabolism may cause hyperammonaemia. Cardiopulmonary or renal dysfunction. CV status, especially in patients with cardiac disease, should be carefully determined before and during treatment. Ensure that the solution is clear and used promptly once it is opened to minimise risk of particulate and/or bacterial contamination.
Phản ứng phụ
Fluid and electrolyte disorders e.g. acidosis, electrolyte loss, marked diuresis, urinary retention, oedema and dehydration; CV/pulmonary disorders e.g. pulmonary congestion, hypotension, tachycardia, angina-like pain and thrombophlebitis. Visual disturbances, convulsions, nausea, vomiting, diarrhoea, vertigo and urticaria.
Irrigation/Urethral: C
Tác dụng
Description: Sterile solutions of glycine 1.5% in water are used for urogenital irrigation during certain surgical procedures, especially transurethral resection of the prostate.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Glycine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in