Grangel

Grangel

Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi gói: Al(OH)3 gel (tương đương nhôm oxid 0.3922 g), Mg(OH)2 30% paste (tương đương Mg hydroxid 0.6 g), simethicon 30% emulsion (tương đương simethicon 0.06 g).
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02AF02 - ordinary salt combinations and antiflatulents ; Belongs to the class of antacids with antiflatulents.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in