Haginir 125 DT

Haginir 125 DT Chống chỉ định

cefdinir

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với cephalosporin hay bất cứ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in