Haginir 125

Haginir 125 Chống chỉ định

cefdinir

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với cephalosporin hay bất cứ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in