Mới
Halaven

Halaven Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào.
Phụ nữ cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in