Halaven

Halaven Mô tả

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược: Ethanol khan, nước pha tiêm, acid hydrocloric, natri hydroxid.
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm.
Dung dịch tiêm trong suốt, không màu, vô khuẩn, không chứa chí nhiệt tố.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in