Mới
Halaven

Halaven Tương tác

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Eribulin được thải trừ chủ yếu qua mật (lên tới 70%). Chưa rõ protein vận chuyển trong quá trình này. Eribulin không phải là cơ chất của protein kháng ung thư vú (BCRP), các chất vận chuyển anion hữu cơ (OAT1, OAT3, OATP1B1, OATP1B3), protein liên quan đến đa kháng thuốc (MRP2, MRP4) và bơm vận chuyển tống muối mật (BSEP).
Không có tương tác thuốc xảy ra với chất ức chế CYP3A4. Nồng độ eribulin (AUC và Cmax) không bị ảnh hưởng bởi ketoconazole là một thuốc ức chế CYP3A4 và P glycoprotein (Pgp), và rifampicin là một thuốc cảm ứng CYP3A4.
Tác động của eribulin lên dược động học của các thuốc khác
Dữ liệu in vitro cho thấy eribulin là chất ức chế nhẹ của CYP3A4 - enzym chuyển hóa thuốc quan trọng. Hiện chưa có dữ liệu in vivo. Khuyến cáo nên thận trọng và theo dõi các tác dụng có hại khi sử dụng đồng thời với các chất có cửa sổ điều trị hẹp và được thải trừ chủ yếu bằng chuyển hóa qua trung gian CYP3A4 (ví dụ: alfentanil, cyclosporine, ergotamine, fentanyl, pimozide, quinidine, sirolimus, tacrolimus).
Eribulin không ức chế các enzym CYP như: CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 hay 2E1 ở nồng độ liên quan đến nồng độ điều trị trên lâm sàng.
Ở nồng độ điều trị trên lâm sàng, eribulin không ức chế hoạt động qua trung gian chất vận chuyển BCRP, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, OATP1B1 và OATP1B3.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in