Halaven

Halaven Tương kỵ

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Vì không có nghiên cứu về tính tương hợp, không trộn lẫn sản phẩm này với các sản phẩm thuốc khác ngoại trừ những chế phẩm được đề cập trong mục Những lưu ý đặc biệt khi sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in