Mới
Halaven

Halaven Quá liều

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Trong một trường hợp quá liều, bệnh nhân vô tình sử dụng 7,6 mg eribulin (xấp xỉ gấp 4 lần liều chỉ định) và sau đó có phản ứng quá mẫn (độ 3) vào ngày thứ 3 và giảm bạch cầu trung tính (độ 3) vào ngày thứ 7. Cả hai phản ứng có hại này đã được điều trị bằng chăm sóc hỗ trợ.
Không có thuốc giải độc khi quá liều eribulin. Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ. Xử trí quá liều bao gồm can thiệp hỗ trợ y tế để điều trị các biểu hiện trên lâm sàng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in