Mới
Halaven

Halaven Bảo quản

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản không quá 30°C.
Hạn dùng
Lọ chưa mở nắp: 24 tháng.
Hạn dùng trong quá trình sử dụng
Về mặt vi sinh vật, trừ khi phương pháp mở loại bỏ được nguy cơ gây nhiễm vi sinh vật, sản phẩm nên được sử dụng ngay sau khi mở nắp. Nếu không được sử dụng ngay, thời gian bảo quản và điều kiện bảo quản trong quá trình sử dụng là trách nhiệm của người sử dụng.
Nếu không sử dụng ngay lập tức, dung dịch HALAVEN (chưa được pha loãng) trong ống tiêm nên được bảo quản không quá 4 giờ ở 25°C và ánh sáng ở môi trường xung quanh, hoặc không quá 24 giờ ở 2°C - 8°C.
Dung dịch đã được pha loãng của HALAVEN (0,018 mg/mL đến 0,18 mg/mL eribulin trong natri clorid 9 mg/mL (0,9%)) không được lưu trữ quá 24 giờ ở 2°C - 8°C, trừ khi việc pha loãng được thực hiện trong điều kiện vô trùng có kiểm soát và đã được thẩm định.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in