Hepatitis A immunoglobulin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Passive immunisation against hepatitis A infection
Adult: Pre-exposure for travellers to endemic areas: For travel <3 mth, 0.02 ml/kg as a single dose; for travel >3 mth (each dose offers protection for 3-5 mth), 0.06 ml/kg/dose, may repeat every 5 mth if continued protection is required. Post-exposure (within 2 mth of exposure): 0.02 ml/kg as a single dose. Dose to be given by IM inj, into either the deltoid or gluteal muscles.
Chống chỉ định
Patients with IgA deficiency.
Thận trọng
Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Pain and erythema at inj site. Headache, malaise.
Tương tác
May reduce the immunogenicity of live vaccines when used concurrently.
Tác dụng
Description: Hepatitis A immunoglobulin is used for passive immunisation against hepatitis A infection. It provides short-term (1-2 mth) protection from hepatitis A. It is a sterile preparation of concentrated antibodies (immunoglobulins) made from pooled human plasma. It is usually used in persons planning to travel within 2-4 wk and who require immediate protection or for those with contraindications for vaccination.
Bảo quản
Store at 2-8°C.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Hepatitis A immunoglobulin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in