Herceptin

Herceptin Tương kỵ

trastuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Herceptin IV
Chưa ghi nhận có sự không tương thích giữa Herceptin và túi polyvinylchloride hay polyethylene.
Không nên sử dụng dung dịch Dextrose 5% vì nó có thể gây kết tủa protein.
Không nên pha hay hòa tan Herceptin với những thuốc khác.
Herceptin SC
Chưa ghi nhận có sự không tương thích giữa Herceptin và bơm tiêm polypropylene.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in