Herceptin

Herceptin Quá liều

trastuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Herceptin truyền tĩnh mạch (IV): Không có kinh nghiệm về hiện tượng quá liều trong các thử nghiệm lâm sàng trên người. Liều đơn trên 10 mg/kg chưa được thử nghiệm.
Herceptin tiêm dưới da (SC): Liều duy nhất lên đến 960 mg đã được sử dụng mà không có tác dụng không mong muốn nào được báo cáo.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in