Herceptin

Herceptin Trình bày/Đóng gói

trastuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Herceptin IV Bột đông khô/cô đặc pha dung dịch truyền: hộp 1 lọ 150mg, hộp 1 lọ 440mg + 1 lọ 20mL nước kìm khuẩn để tiêm có chứa benzyl alcohol.
Herceptin SC Dung dịch tiêm: hộp 1 lọ 5mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in