Herceptin

Herceptin Bảo quản

trastuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Herceptin IV
Bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC (vùng khí hậu I-IV theo WHO).
Hạn dùng: 48 tháng.
Lọ 440mg (lọ đa liều)
Tuổi thọ của dung dịch sau khi pha
Dung dịch sau khi pha với nước kìm khuẩn cho dung dịch tiêm từ lọ Herceptin 440mg, được cấp sẵn, ổn định trong 28 ngày khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC. Dung dịch đã pha có chứa chất bảo quản và vì thế phù hợp cho việc dùng nhiều lần. Bất cứ phần dung dịch sau khi pha còn lại đều phải bị hủy bỏ sau 28 ngày. Nếu dùng nước vô khuẩn để pha lọ 440mg, dung dịch chỉ ổn định trong 24 giờ, và phải được hủy bỏ ngay sau đó.
Khi dùng Herceptin cho một bệnh nhân được biết là mẫn cảm với benzyl alcohol (xem mục Cảnh báo và thận trọng/Thận trọng chung/Benzyl alcohol), Herceptin nên được pha với nước vô khuẩn để tiêm. Trong trường hợp Herceptin được pha với nước vô khuẩn để tiêm, nên dùng chỉ một liều cho mỗi lọ Herceptin. Dung dịch sau khi pha nên được sử dụng ngay lập tức. Bất cứ phần nào không sử dụng phải được hủy bỏ.
Không được làm đông lạnh dung dịch đã pha.
Tuổi thọ của dung dịch truyền có chứa thuốc sau khi pha
Dung dịch truyền (dung dịch truyền sodium chloride 0,9%) có chứa thuốc sau khi pha ổn định về mặt vật lý và hoá học trong vòng 24 giờ ở nhiệt độ 2°C-8°C.
Về mặt vi sinh học, dung dịch Herceptin sau khi pha loãng nên được sử dụng ngay lập tức. Nếu không sử dụng ngay, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về thời gian và điều kiện bảo quản trước khi sử dụng, thường không vượt quá 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC, trừ khi thao tác pha thuốc và pha loãng được tiến hành ở những điều kiện vô trùng được công nhận và kiểm soát.
Lọ 150mg (lọ đơn liều)
Tuổi thọ của dung dịch sau khi pha
Dung dịch sau khi pha ổn định về mặt vật lý và hóa học trong vòng 48 giờ ở nhiệt độ 2oC-8oC sau khi hoà tan với nước pha tiêm vô khuẩn.
Về mặt vi sinh học, dung dịch Herceptin sau khi pha loãng nên được sử dụng ngay lập tức. Nếu không sử dụng ngay, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về thời gian và điều kiện bảo quản trước khi sử dụng, thường không vượt quá 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC, trừ khi thao tác pha thuốc được tiến hành ở những điều kiện vô trùng được công nhận và kiểm soát.
Không được làm đông lạnh dung dịch đã pha.
Tuổi thọ của dung dịch truyền có chứa thuốc sau khi pha
Dung dịch truyền (dung dịch truyền sodium chloride 0,9%) có chứa thuốc sau khi pha ổn định về mặt vật lý và hoá học lên đến 7 ngày ở nhiệt độ 2°C-8°C và 24 giờ sau đó ở nhiệt độ phòng (≤30oC).
Về mặt vi sinh học, dung dịch truyền Herceptin nên được sử dụng ngay lập tức. Nếu không sử dụng ngay, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về thời gian và điều kiện bảo quản trước khi sử dụng, thường không vượt quá 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC, trừ khi thao tác pha thuốc và pha loãng được tiến hành ở những điều kiện vô trùng được công nhận và kiểm soát.
Herceptin SC
Bảo quản lọ thuốc trong tủ lạnh ở nhiệt độ 2oC-8oC (vùng khí hậu I-IV). Không để đông lạnh. Giữ nguyên lọ trong hộp carton để tránh ánh sáng.
Lọ thuốc không nên lưu trữ hơn 6 giờ ở nhiệt độ môi trường (không bảo quản trên 30oC).
Hạn dùng: 21 tháng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in