Homochlorcyclizine dihydrochloride


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Allergic conditions
Adult: 10-20 mg tid.
Chống chỉ định
Glaucoma, obstructive diseases of the lower urinary tract.
Thận trọng
May affect ability to drive or operate machinery. Monitor haematological and hepatic functions regularly during treatment. Avoid prolonged treatment.
Tác dụng không mong muốn
CNS depression, with effects varying from slight drowsiness to deep sleep, and including lassitude, dizziness and incoordination. Headache, psychomotor impairment, and antimuscarinic effects, such as dry mouth, thickened respiratory-tract secretions, blurred vision, urinary difficulty or retention, constipation and increased gastric reflux.
Potentially Fatal: Anaphylaxis.
Tương tác
May enhance the sedative effects of CNS depressants e.g. alcohol. May mask warning signs of damage caused by ototoxic drugs e.g. aminoglycosides. May cause additive antimuscarinic action when used with other antimuscarinic drugs e.g. atropine.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Homochlorcyclizine is a piperazine derivative. It is a sedating antihistamine with antimuscarinic activity.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Homochlorcyclizine dihydrochloride từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in