Human menopausal gonadotrophins


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Parenteral
Female infertility
Adult: 75-150 units of FSH daily via IM or SC inj; adjust gradually until adequate response is achieved. Treatment is stopped and followed after 1 or 2 days by single dose of chorionic gonadotrophin 5000-10,000 units. In menstruating patients, start within the 1st 7 days of menstrual cycle. Alternatively, 3 equal doses IM or SC, each providing 225-375 units of FSH on alternate days followed by chorionic gonadotrophin 1 wk after the 1st dose. Stop treatment if no response is seen in 3 wk. Course may be repeated twice more, if necessary.

Parenteral
Male infertility
Adult: Stimulate spermatogenesis with chorionic gonadotrophin, then with human menopausal gonadotrophin in a dose of 75 or 150 units of FSH 2 or 3 times wkly by IM or SC. Treatment should be continued for at least 3 or 4 mth.

Parenteral
In vitro fertilisation procedures or other assisted conception techniques
Adult: (In conjunction with chorionic gonadotrophin and sometimes clomiphene citrate or a gonadorelin analogue.) 75-300 units of FSH daily via IM or SC inj usually beginning on the 2nd or 3rd day of menstrual cycle. Combined regimen: 100 mg clomiphene citrate on days 2-6, with human menopausal gonadotrophins beginning on day 5 in a dose providing 150-225 units of FSH daily. Continue until an adequate response is obtained; final inj of human menopausal gonadotrophins is followed 1-2 days later with up to 10,000 units of chorionic gonadotrophin.
Chống chỉ định
Ovarian cysts or enlargement not caused by polycystic ovarian syndrome; tumors of breast, uterus, ovaries, testes or prostate; vaginal bleeding of unknown cause; pregnancy and lactation.
Thận trọng
Hyperprolactinemia or tumors of the pituitary or hypothalamus. Ovarian enlargement at risk of rupture, care in pelvic examinations. Risk of multiple births.
Tác dụng không mong muốn
Ovarian hyperstimulation, risk of multiple pregnancy and miscarriage, hypersensitivity and local reactions at Inj site, nausea, vomiting, joint pain, fever. In men, gynecomastia, acne, weight gain.
Potentially Fatal: Rupture of ovarian cysts and intraperitoneal haemorrhage.
IM/Parenteral/SC: X
Tương tác
Drugs with luteinising hormone activity may increase risk of ovarian hyperstimulation syndrome.
Tác dụng
Description: Human menopausal gonadotrophins possess both follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) activities.
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Human menopausal gonadotrophins từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in