Humira

Humira Thành phần

adalimumab

Nhà sản xuất:

AbbVie

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi bơm tiêm nạp sẵn thuốc đơn liều 0,8mL hoặc bút tiêm nạp sẵn thuốc đơn liều 0,4 mL: Adalimumab 40 mg.
Adalimumab là một kháng thể đơn dòng tái tổ hợp ở người, được nuôi cấy từ tế bào buồng trứng chuột đồng Trung Quốc.
Tá dược: Mannitol, polysorbate 80, nước cất pha tiêm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in